logo

Wettelijke vermeldingen

UITGEVER

Deze site wordt uitgegeven door LES JARDINS DU VAL.
SAS, met een maatschappelijk kapitaal van 56.000 euro, met maatschappelijke zetel te Chemin du Val - 80 132 Grand-Laviers
geregistreerd bij RCS AMIENS 477 708 721, hierna te noemen Le Domaine du Val

EMBEDDERS

Deze site wordt gehost door IKOULA 130 boulevard de Verdun 92 413 Courbevoie Cedex - Frankrijk

TOEPASSELIJK RECHT

Op de inhoud van deze site is het Franse recht van toepassing.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

In toepassing van de Franse wet inzake informatica en burgerlijke vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang, verzet en rectificatie van de u betreffende gegevens. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door uw verzoek schriftelijk te richten aan het Domaine du Val op het volgende adres Chemin du Val - 80132 Grand-Laviers

COOKIES

Niet-persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens het surfen, door een systeem van cookies, voor statistische doeleinden.
Deze op uw computer opgeslagen bestanden stellen Le Domaine du Val in staat informatie over uw surfgedrag op de site www.le-domaine-du-val.com te registreren (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging).
Deze gegevens laten in geen geval toe om u te identificeren, ze dienen enkel om u gemakkelijker toegang te verlenen tot de aangeboden diensten en om deze site te verbeteren.
U kunt zich verzetten tegen de registratie van cookies door uw browser te configureren volgens de methoden die op de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr) worden beschreven.

INHOUD VAN DE SITE

Le Domaine du Val kan de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet garanderen.
Bijgevolg wijst Le Domaine du Val alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de op deze site beschikbare informatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze site, evenals alle elementen waaruit hij bestaat (met name teksten, foto's, video's, merken), vormen een werk in de zin van de artikelen 112-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom, en zijn als zodanig onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake literaire en artistieke eigendom.
Het kopiëren van pagina's van de site op welke drager dan ook (inclusief harde schijf) is alleen toegestaan voor privégebruik.
Bijgevolg is elke weergave of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de site of van de elementen waaruit hij bestaat, voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Domaine du Val, onwettig en kan een daad van vervalsing zijn die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser met zich meebrengt.
De rechten met betrekking tot de beelden zijn voorbehouden aan de eigenaar van het betreffende werk.

HYPERLINKS

De hyperlinks die in het kader van deze internetsite naar andere sites op het internet worden gelegd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Domaine du Val wat betreft hun inhoud of de links die ze bevatten, noch wat betreft hun exploitatievoorwaarden (met name het beheer van persoonsgegevens).
De mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks te leggen naar de site www.le-domaine-du-val.com is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van het Domaine du Val.
Het surfen op deze site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
Door het raadplegen van de informatie die Le Domaine du Val op zijn website ter beschikking stelt, erkent u deze gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben.

VRIJSTELLING VAN TECHNISCHE AANSPRAKELIJKHEID

Le Domaine du Val spant zich in om ervoor te zorgen dat de website www.le-domaine-du-val.com te allen tijde toegankelijk is.
Niettemin wijst Le Domaine du Val alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijkheden bij de toegang tot haar site of van onderbrekingen van de verbinding, ongeacht de oorzaken.
In het bijzonder behoudt Le Domaine du Val zich het recht voor, zonder voorafgaande waarschuwing en zelfs indien de toegang tot de site dientengevolge wordt onderbroken, alle wijzigingen aan te brengen die zij nuttig acht.
Bovendien kan Le Domaine du Val niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, waaronder de ontoegankelijkheid van de site, verlies van gegevens, aantasting, vernietiging of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten, en/of de aanwezigheid van virussen op de site.
U erkent dat u hebt gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.

Reservering

Reservering Reserveer uw verblijf op onze site om te profiteren het beste gegarandeerde tarief.
ancv logo cheque vacances 4c 1
We accepteren ook vakantiecheques als betaalmiddel.
ICON ANIMAL
Honden zijn welkom op het landgoed. (9€ per dag / alleen hond)
Logo vert fonce
ICON RS FACEBOOK 1ICON RS INSTAGRAM 1
ICON RS LINKEDIN 1ICON RS YOUTUBE 1
Deze website is duurzaam ontworpen en gecreëerd door het bureau customR met technieken die de koolstofvoetafdruk beperken. 
Er wordt slechts 0,2 g CO2 per bezochte pagina geproduceerd en de site wordt gevoed via hernieuwbare energie. De koolstofberekeningen zijn uitgevoerd met websitecarbon.
chevron-upchevron-down